Terugbetalings- en retourbeleid

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, verzoeken wij u om ons, Xclusive-Lifestyle via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk, per e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier op de contactpagina van onze website.

2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de levering met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is begonnen en mits u heeft erkend uw herroepingsrecht hiermee te verliezen.

4. Retourprocedure

Om een product te retourneren, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Informeer ons binnen 14 dagen na ontvangst van het product over uw beslissing om het product te retourneren door een bericht te sturen via het contactformulier op de contactpagina van onze website. Gebruik hiervoor het Modelformulier voor herroeping in bijlage I op deze pagina.
  2. Wacht op een bevestiging en verdere instructies van ons.
  3. Verzend het product in de originele verpakking en in goede staat, inclusief alle accessoires en documentatie die bij het product horen.
  4. Voeg een kopie van uw aankoopbewijs of bestelnummer bij het pakket.
  5. Verzend het pakket binnen 14 dagen na het melden van de retourzending naar het door ons opgegeven adres.

5. Schade en problemen

Controleer uw bestelling bij ontvangst en neem onmiddellijk contact met ons op als het artikel defect is, beschadigd is of als u het verkeerde artikel heeft ontvangen, zodat we het probleem kunnen evalueren en oplossen.

6. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Terugbetalings- en retourbeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: [email protected]

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

JPBlanke-Products

Smaragdstraat 1

7554 TD Hengelo

[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product(en)]*

Ontvangen op [datum ontvangst van product(en)]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.