Voorwaarden Affiliate Programma

 1. Definities
  1. “Affiliate” verwijst naar de persoon of entiteit die deelneemt aan het Affiliate Programma van JPBlanke-Products.
  2. “Affiliate Programma” verwijst naar het marketingprogramma zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, waarbij de Affiliate commissies ontvangt voor het doorverwijzen van klanten naar de webshop van JPBlanke-Products.
  3. “Webshop” verwijst naar de online winkel van JPBlanke-Products, waar producten van de merken JPB, Xclusive Lifestyle, PiXXO en InBalans worden verkocht.
  4. “Commissie” verwijst naar het percentage van 10% per verkocht product dat aan de Affiliate wordt uitbetaald op basis van de doorverwijzingen.
  5. “Klant” verwijst naar een persoon of entiteit die een aankoop doet op de Webshop via de unieke Affiliate link van de Affiliate.
  6. “Affiliate link” verwijst naar de unieke URL die door JPBlanke-Products aan de Affiliate wordt verstrekt en waarmee de doorverwijzingen worden bijgehouden.
 2. Deelname aan het Affiliate Programma
  1. Om deel te nemen aan het Affiliate Programma dient de Affiliate een aanvraag in te dienen bij JPBlanke-Products. JPBlanke-Products behoudt zich het recht voor om de aanvraag te accepteren of te weigeren naar eigen goeddunken.
  2. De Affiliate dient minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en bankrekeningnummer.
  3. De Affiliate dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de privacywetgeving en reclameregels.
 3. Commissie
  1. De Affiliate ontvangt een commissie van 10% voor elk verkocht product dat voortvloeit uit een doorverwijzing via de unieke Affiliate link.
  2. De commissie wordt maandelijks uitbetaald, uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de commissie is verdiend.
  3. JPBlanke-Products behoudt zich het recht voor om de commissie aan te passen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van ten minste 30 dagen aan de Affiliate.
  4. In geval van retourzendingen, annuleringen, terugbetalingen of frauduleuze transacties heeft JPBlanke-Products het recht om de commissie in te houden of terug te vorderen.
 4. Promotiemateriaal
  1. JPBlanke-Products kan promotiemateriaal ter beschikking stellen aan de Affiliate, zoals banners, tekstlinks en productafbeeldingen. De Affiliate dient dit materiaal op een correcte en professionele manier te gebruiken.
  2. Het is de Affiliate niet toegestaan om het promotiemateriaal of de merknamen van JPBlanke-Products, JPB, Xclusive Lifestyle, PiXXO en InBalans op een misleidende of ongepaste manier te gebruiken, of in verband te brengen met inhoud die illegaal, schadelijk, beledigend, discriminerend of anderszins aanstootgevend is.
 5. Intellectueel eigendom
  1. De merknamen, logo’s, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van JPBlanke-Products en haar merken blijven te allen tijde eigendom van JPBlanke-Products.
  2. De Affiliate verkrijgt geen rechten op de intellectuele eigendomsrechten van JPBlanke-Products, behalve voor het gebruik van het promotiemateriaal zoals beschreven in artikel 4.
 6. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Zowel JPBlanke-Products als de Affiliate kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
  2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de Affiliate onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het promotiemateriaal en de Affiliate link. Eventuele openstaande commissies zullen binnen 30 dagen na de beëindigingsdatum worden uitbetaald, onder voorbehoud van eventuele inhoudingen zoals beschreven in artikel 3.4.
 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. JPBlanke-Products is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van JPBlanke-Products.
  2. De Affiliate vrijwaart JPBlanke-Products tegen alle aanspraken, schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma of de schending van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Diversen
  1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Affiliate en JPBlanke-Products met betrekking tot het Affiliate Programma en vervangen alle eerdere communicatie, afspraken of overeenkomsten.
  2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  3. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
  1. JPBlanke-Products behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht 30 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de Affiliate.
  2. Indien de Affiliate niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft de Affiliate het recht om de overeenkomst te beëindigen conform artikel 6.
 10. Vertrouwelijkheid
  1. De Affiliate stemt ermee in om alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in verband met het Affiliate Programma en de samenwerking met JPBlanke-Products strikt vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JPBlanke-Products.
  2. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft van kracht na de beëindiging van de overeenkomst.
 11. Onafhankelijke contractpartijen
  1. De relatie tussen JPBlanke-Products en de Affiliate is die van onafhankelijke contractpartijen. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise of dienstverband tussen de partijen. De Affiliate heeft geen bevoegdheid om namens JPBlanke-Products verplichtingen aan te gaan of verklaringen af te leggen.
 12. Contact Voor vragen of opmerkingen over het Affiliate Programma of deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met JPBlanke-Products via het volgende e-mailadres: [email protected] of per post op het volgende adres: Burg Egginkstraat 19, 3604AN Maarssen. Door deel te nemen aan het Affiliate Programma van JPBlanke-Products, bevestigt de Affiliate dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.